ส่วนตัว
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ข้อมูล NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog false
* ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
* อีเมลผู้ติดต่อ fpocenter@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 6 แห่ง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
CSV,XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://www.fpo.go.th/main/Statistic-Database.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 มีนาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2551
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 1. ยอดคงค้าง NPL รวมและสุทธิ เดือน มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2552 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2. ยอดคงค้าง NPL รวมและสุทธิ เดือน มี.ค. 2551 และ ก.ย. 2552 - มี.ค. 2553 ไม่รวมข้อมูลของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 3. ยอดคงค้าง NPL สุทธิ (Net) คำนวณจาก ยอดคงค้าง NPL รวม (Gross) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อที่จัดชั้นเป็น NPL 4. ยอดคงค้าง NPL จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (ตาม ISIC BOT Rev 3.1) 5. ยอดคงค้าง NPL จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (ตาม ISIC BOT Rev 4.0)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 1. ยอดคงค้าง NPL จำแนกตามประเภทธุรกิจปี 2551-2557 (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 3.1) 2. ยอดคงค้าง NPL จำแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2558-ปัจจุบัน (อ้างอิงตาม ISIC BOT Rev 4.0)
สถิติทางการ true
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 24 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 กรกฎาคม 2566