พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: เงินให้สินเชื่อ

กรองผลลัพธ์
  • NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 10 recent views

    ข้อมูล NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย...
    กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 30 พฤษภาคม 2566
  • สินเชื่อ เงินรับฝาก และอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินรับฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7 recent views

    ข้อมูลยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก และข้อมูลลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์...
    กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 30 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).