ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Data Catalog)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีคุณภาพต่อกระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานของกลุ่มเป้าหมาย บุคคล และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการจัดทำบัญชีข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้ศึกษารวมถึงสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • 02-273-9020
  • fpocenter@fpo.go.th