กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในด้านระบบการเงิน และระบบสถาบันการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคลังและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (๒) เสนอแนะและจัดทำนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน (๓) วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ (๔) ติดตามและดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน โดยประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (๕) เสนอแนะและจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามและดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินตามนโยบาย (๖) จัดทำระบบฐานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการเงิน (๗) บริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (๘) เสนอแนะและจัดทำนโยบายในการกำกับดูแลการให้บริการทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ในการประกอบธุรกิจ (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย