ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกตามประเภท

ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการแสดงข้อมูลการรับจ่ายเงินของ อปท. ทุกรูปแบบทั่ว ประเทศ โดยพิจารณาดุลการคลังของ อปท. จากข้อมูล การเปลี่ยนแปลง เงินฝากสุทธิ (NET CLAIMS ON BANKING SYSTEM) ในระบบสถาบันการเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง องค์ประกอบของฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย และดุลการคลัง โดยจ าแนกตามประเภท ดังนี้ - รายได้ เป็นรายได้ที่ อปท. จัดเก็บได้ทั้งหมด ประกอบด้วย รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง รายได้จาก การจัดสรรภาษีที่รัฐจัดเก็บหรือแบ่งให้ และรายได้จากเงินอุดหนุน - รายจ่าย เป็นรายจ่ายที่ อปท. ใช้จ่ายทั้งหมด ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลาง รายจ่ายประจ า รายจ่ายเพื่อการลงทุน รายจ่ายพิเศษ และรายจ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมปี - ดุลการคลัง เป็นผลสุทธิของรายได้และรายจ่าย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน เศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 7 มกราคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 มกราคม 2565