รายได้เทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)

ข้อมูลรายได้เทศบาล ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยแบ่งเป็น - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและทิ่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ และอากรรังนกอีแอ่น - รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้ จากสาธารณูปโภค รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้จากทุน 2) รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีธุรกิจ เฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและเบียร์ ค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดสรรให้ตาม พรบ. ก าหนดแผนฯ ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 3) เงินอุดหนุน เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาล แบ่งเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4) รายรับจากเงินสะสม หมายถึง การน าเงินสะสมของ เทศบาล มาใช้จ่าย โดยไม่ต้องตั้งเงิน งบประมาณมาใช้คืนเงินที่ใช้จ่ายไป (การจ่ายขาดเงินสะสม) โดยมีระเบียบระบุไว้ให้สามารถใช้ในเรื่องใดบ้าง และต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่ควบคุม การจ่ายขาดเงินสะสมจะใช้ในเวลาที่มีเหตุจ าเป็น เช่น เมื่อได้รับรายได้ประจ าที่ล่าช้า เกิด อุทกภัย หรือมีภารกิจเร่งด่วน เงินสะสม หมายถึง เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมเมื่อวันสิ้นปีและรวมกับเงินเหลือจ่ายปีก่อนๆ 5) เงินกู้หมายถึง เงินกู้หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงานปกติทั่วไป หรือเป็น เงินใช้ปรับสภาพคล่องในการด าเนินงาน ทั้งนี้การกู้ระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของ เทศบาล นั้นๆ โดยการกู้มีเงื่อนไขก าหนดให้ต้องตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับแหล่งเงินกู้ของ เทศบาล ได้แก่ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และเงินกู้อื่นๆ - ปี 2551-2553 รายได้เทศบาล (ไม่รวมเทศบาลต าบล) เป็นข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 165 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของเทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 24 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 141 แห่ง - ปี 2554 รายได้เทศบาล (ไม่รวมเทศบาลต าบล) เป็นข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 172 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของเทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 27 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 145 แห่ง - ปี 2555 รายได้เทศบาล (ไม่รวมเทศบาลต าบล) เป็นข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 184 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของเทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 28 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 156 แห่ง - ปี 2556 รายได้เทศบาล เป็นข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 296 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 29 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 167 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 100 แห่ง - ปี 2557 รายได้เทศบาล เป็นข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 406 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 617 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 200 แห่ง - ปี 2558 รายได้เทศบาล เป็นข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 508 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 178 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 300 แห่ง - ปี 2559 รายได้เทศบาล เป็นข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 608 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 178 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 400 แห่ง - ปี 2560 รายได้เทศบาล เป็นข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 708 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 178 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 500 แห่ง - ปี 2561 รายได้เทศบาล เป็นข้อมูลที่เก็บจากเทศบาลทั้งหมด จ านวน 708 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลของ เทศบาลนคร (ทน.) จ านวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง (ทม.) จ านวน 178 แห่ง เทศบาลต าบล (ทต.) จ านวน 500 แห่ง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ
* อีเมลผู้ติดต่อ sukhumpatj@fpo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล จำนวน 500 แห่ง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 7 มกราคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 มกราคม 2565