• NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 586 total views 61 recent views

    ข้อมูล NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย...
    กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 20 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).