พบ 24 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด 82 recent views

  ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงนสด ิ เป็นการแสดงฐานะการคลังของรัฐบาลเพื่อ ใช้ในการติดตามฐานะเงินสดของรัฐบาลที่มีการรับและจ่ายเงินจริงผ่านบัญชีเงินคงคลัง รวมทั้งใช้ในการบริหารเงินสด...
  กองโยบายการคลัง 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน จำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอ... 132 recent views

  เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในสินทรพยั ์และหนี้สินทางการเงินจําแนก ประเภทตามถิ่ นท ี่ อยู่ของผู้ถือครองตามระบบสถิติเพ ื่ อการศึกษาและวิเคราะห์ นโยบายการคลัง (ระบบ สศค.) หรือ...
  กองโยบายการคลัง 15 พฤศจิกายน 2565
 • รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government) 134 recent views

  เป็นรายงานรายจ่ายจําแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล ตามระบบสถิติเพื่อ การศกษาและว ึ ิเคราะหนโนบายการคล ์ ัง (ระบบ สศค.) หรือ Government Finance Statistics (GFS) มาตรฐานปีค.ศ. 2001...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • งบดุลตามระบบ สศค. (Balance Sheet) 114 recent views

  งบดุล (Balance Sheet) คืองบแสดงมลคู ่าของสินทรัพยและหน ์ ี้สิน ณ สิ้นรอบ บัญชีซึ่งแสดงมูลค่าของทนสุ ทธุ ิ (Net worth) คือสินทรพยั ์รวมหกดั ้วยหนี้สิน รวม โดยการเปลี่ยนแปลงในทนสุ...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities) 114 recent views

  ธุรกรรมในสนทร ิ พยั ์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities) ประกอบด้วย 1. ธุรกรรมในสนทร ิ พยั ์ที่มิใช่การเงิน หรือรายจ่ายลงทนหร ุ อรายจ ื ายซ ่ ื้อ สินทรพยั ์ถาวร...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • ค่าใช้จ่าย (Expense) 128 recent views

  รายจ่าย (Expenditure) หมายถึง จํานวนเงินท ั้ งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไปเพื่อ การใช้จ่ายทางเศรษฐกจของร ิ ฐบาล ั โดยไม่ต้องมีการรับชําระคืนในภายหลัง หรือ...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายได้ (Revenue) 127 recent views

  รายได้ (Revenue) คือ มูลค่ารวมท ั้ งหมดของธุรกรรมที่ทําให้ทุนสทธุ ิของรัฐบาล เพ ิ่ มข ึ้ นซ ึ่ งหมายถึง จํานวนเงนทิ ั้ งหมดที่รัฐบาลได้รับโดยไม่ต้องมีภาระผกพู ันใน...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations) 123 recent views

  เป็นการแสดงผลการดําเนินงานของภาครฐบาลตามระบบสถ ั ิติเพ ื่ อการศกษาและ ึ วิเคราะหนโนบายการคล ์ ัง (ระบบ สศค.) หรือ Government Finance Statistics (GFS) มาตรฐานปีค.ศ. 2001...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง (Fiscal Early Warning System) 118 recent views

  ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง เป็นแบบจำลองที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ส่งสัญญาณเตือนภัย ความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการคลังขึ้นในอีก 2 ปี ข้างหน้า ผ่านเครื่องมือ Signaling Approach...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • เป้าหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2543 - 2562 115 recent views

  เป้าหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายละเอียดดังนี้ 1. รายได้รวมของ อปท. ประกอบด้วย รายที่ อปท. จัดหาเอง รายได้ที่ รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกตามประเภท 116 recent views

  ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการแสดงข้อมูลการรับจ่ายเงินของ อปท. ทุกรูปแบบทั่ว ประเทศ โดยพิจารณาดุลการคลังของ อปท. จากข้อมูล การเปลี่ยนแปลง เงินฝากสุทธิ (NET CLAIMS...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายจ่ายเมืองพัทยา 110 recent views

  ข้อมูลรายจ่ายเมืองพัทยา ประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยเหลือ ค่าท าศพ เงินส ารองจ่าย และอื่นๆ 2) รายจ่ายประจ า...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายจ่ายกรุงเทพมหานคร 109 recent views

  ข้อมูลรายจ่ายกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยเหลือ ค่าท าศพ เงินส ารองจ่าย และอื่นๆ 2)...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) 103 recent views

  ข้อมูลรายจ่ายเทศบาล ประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยเหลือค่าท าศพ เงินส ารองจ่าย และอื่นๆ 2) รายจ่ายประจ า ได้แก่...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 112 recent views

  ข้อมูลรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยเหลือค่า ท าศพ เงินส ารองจ่าย และอื่นๆ...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 106 recent views

  ข้อมูลรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยเหลือ ค่าท าศพ เงินส ารองจ่าย และอื่นๆ...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายได้เทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) 96 recent views

  ข้อมูลรายได้เทศบาล ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยแบ่งเป็น - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร ได้แก่...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายได้เมืองพัทยา 76 recent views

  ้อมูลรายได้เมืองพัทยา ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยแบ่งเป็น - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร ได้แก่...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายได้กรุงเทพมหานคร 86 recent views

  ข้อมูลรายได้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดย แบ่งเป็น - รายได้ที่ได้จากภาษีอากร...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
 • รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 38 recent views

  ข้อมูลรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประกอบด้วย 1) รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเองประกอบด้วยรายได้ที่ได้จากภาษีอากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร โดยแบ่งเป็น -...
  กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565