• NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 27 recent views

    ข้อมูล NPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย...
    กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 30 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).