พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองโยบายการคลัง ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ข้อมูลด้านการคลังสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
  • ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด 125 recent views

    ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงนสด ิ เป็นการแสดงฐานะการคลังของรัฐบาลเพื่อ ใช้ในการติดตามฐานะเงินสดของรัฐบาลที่มีการรับและจ่ายเงินจริงผ่านบัญชีเงินคงคลัง รวมทั้งใช้ในการบริหารเงินสด...
    กองโยบายการคลัง 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด 148 recent views

    ข้อมูลรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง ได้แก่ ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินช่วยเหลือค่า ท าศพ เงินส ารองจ่าย และอื่นๆ...
    กองโยบายการคลัง 7 มกราคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).